Rozbudowa drogi krajowej nr 25


Opracowania projektowe dla Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski –Kalisz – Konin.

 

oddział: Poznań

długość – ok 68 km

obecny etap – w przygotowaniu

wartość projektu: 1 165 000 tys. zł

 

I. Etap w realizacji:  

W dniu 07.10.2016r. podpisano umowę na opracowania projektowe obejmujące wykonanie Studium – Techniczno - Ekonomiczno –Środowiskowego (STEŚ),  materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie Koncepcji Programowej (KP). Wykonawca: Transprojekt Gdański, wartość umowy: ok 8 mln zł.

Obecnie trwają prace nad STEŚ dla projektowanych wariantów przebiegu trasy.

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Przebieg rozbudowywanego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: konińskim (gminy: Rychwał, Stare Miasto), kaliskim (gminy: Stawiszyn, Żelazków, Blizanów), mieście na prawach powiatu – Kalisz, pleszewskim (gmina: Gołuchów), ostrowskim (gminy: Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce). Projektowana DK 25 na początkowym i końcowym odcinku pokrywa się z istniejących przebiegiem DK 25. Początek odcinka dowiązany jest do przekroju dwujezdniowego DK25, zrealizowanego w ramach przebudowy drogi na odcinku  granica miasta Konina (ul. Europejska) – Gmina Stare Miasto (ul. Główna), stanowiącej obwodnicę Konina. Koniec odcinka dowiązany jest do przekroju dwujezdniowego DK25 przed istniejącym węzłem „Ostrów Wlkp. Wschód” na S11.

 

 

Plan orientacyjny  zatwierdzony na ZOPI nr 1, nr 2

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne.

 • Klasa drogi: GP – główna ruchu przyspieszonego,
 • Typ przekroju normalnego: 2x2,
 • Ilość jezdni: 2
 • Prędkość projektowa: 100 km/h,
 • Prędkość miarodajna poza terenem zabudowy: 110 km/h,
 • Prędkość miarodajna na terenie zabudowy: Vm=70 km/h (jeżeli jezdnia jest z jednej lub obu stron ograniczona krawężnikiem), Vm=80 km/h (jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem),
 • Szerokość pasów ruchu: 2 x 3,5 m,
 • Szerokość poboczy utwardzonych: 1,5 m,
 • Szerokość poboczy gruntowych: min 0,75m,
 • Kategoria ruchu: KR6,
 • Obciążenie nawierzchni: 11,5 tony/oś

 

3.Zakres inwestycji.

 • Rozbudowa istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości (wg potrzeb),
 • Budowa skrzyżowań jedno lub dwupoziomowych ,
 • Budowa dodatkowych jezdni zapewniających dojazd do nieruchomości,
 • Przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
 • Budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą, systemu odwodnienia pasa drogowego, infrastruktury związanej z drogą,
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanałów technologicznych,
 • Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu.

 

4.Wariantowanie przebiegu drogi .

Na obecnym etapie STEŚ projektowane są cztery warianty przebiegu rozbudowy DK25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin.

Na początkowym odcinku wszystkie warianty mają taki sam przebieg i nawiązują do istniejącej DK 25. Przebudowa rozpoczyna się w gminie Stare Miasto i biegnie istniejącym przebiegiem dowiązując się do istniejącego węzła autostradowego Modła. Następnie na krótkim odcinku przebudowa przechodzi po wschodniej stronie istniejącej DK 25 i wraca na istniejącą DK 25.

Wariant 1:

Wariant 1 przewiduje zachodnie obejście m. Główiew. Następnie trasa przecina granicę gminy Rychwał, gdzie na krótkim odcinku przebiega po śladzie istniejącej DK 25 i wraca na stronę zachodnią. Przebiega równolegle do istniejącej DK 25 do miejsca przecięcia drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Rychwał. Dalej nadal stroną zachodnią mija m. Siąszyce i Białą Panieńską, by na wysokości m. Gliny włączyć się na istniejący ślad DK25. W tym miejscu wszystkie warianty mają ten sam przebieg przez las Rychwalski, wzdłuż istniejącej DK25, gdzie w celu minimalizacji wycinki lasu starano się maksymalnie wykorzystać istniejący korytarz DK 25.

Następnie wariant 1 stanowi zachodnie obejście m. Zbiersk, po czym przechodzi na wschodnią stronę DK 25 i omija miejscowość Nowy Kiączyn. Na wysokości m. Stawiszyn, na długości 1 km, biegnie po istniejącym śladzie. Dalej, wschodnią stroną tworzy wspólną obwodnicę m. Piątek Mały, kolonii Piątek Mały, Witoldów, Russów oraz m. Kolonia Kokanin.

Następnie przechodzi na stronę zachodnią DK 25 omijając m. Kokanin i Niedźwiady oraz miasto Kalisz, na terenie miasta Kalisz. Za węzłem z istniejącą DK25 łagodnym łukiem nawiązuje do przebiegu istniejącej DK 25. Opuszcza powiat i miasto Kalisz i wkracza na teren powiatu Ostrowskiego, odkąd biegnie po istniejącym śladzie DK 25 aż do końca projektowanego odcinka.

Wariant 2:

Wariant 2 przewiduje wschodni obejście m. Główiew. Następnie trasa przecina granicę gminy Rychwał, gdzie na krótkim odcinku przebiega po śladzie istniejącej DK 25 i wraca na stronę zachodnią. Przebiega równolegle do istniejącej DK 25 do miejsca przecięcia drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Rychwał. Dalej stroną wschodnią mija m. Siąszyce, następnie nawiązuje do istniejącego przebiegu DK25 i na wysokości m. Biała Panieńska przechodzi na stronę zachodnią DK25. Na wysokości m. Gliny włącza się na istniejący ślad DK25. W tym miejscu wszystkie warianty mają ten sam przebieg przez las Rychwalski, wzdłuż istniejącej DK25, gdzie w celu minimalizacji wycinki lasu starano się maksymalnie wykorzystać istniejący korytarz DK 25.

Następnie wariant 2 stanowi wschodnie obejście m. Zbiersk, Nowy Kiączyn oraz Stawiszyn. Za m. Piątek Mały przecina istniejącą DK25i przechodzi na stronę zachodnią, omijając m. Witoldów, Russów, Kolonia Kokanin, Kokanin i Niedźwiady stroną zachodnią oraz miasto Kalisz, na terenie miasta Kalisz. Za węzłem z istniejącą DK25 łagodnym łukiem nawiązuje do przebiegu istniejącej DK 25. Opuszcza powiat i miasto Kalisz i wkracza na teren powiatu Ostrowskiego, odkąd biegnie po istniejącym śladzie DK 25 do m. Biskupice Ołoboczne. Następnie stanowi północną obwodnicę Biskupic i Czekanowa. Za m. Czekanów wariant 2 włącza się w istniejącą DK25 aż do końca projektowanego odcinka.

Wariant 3:

Wariant 3 przewiduje wschodnie obejście m. Główiew, za którym przecina istniejącą DK25 i przechodzi na zachodnią stronę drogi. Po ok 2 km wariant 3 ponownie przechodzi na wschodnią stronę DK 25 rozpoczynając obwodnicę Rychwała od strony wschodniej. Omija Rychwał, Siąszyce oraz Białą Panieńską. Na wysokości m. Gliny włącza się na istniejący ślad DK25. W tym miejscu wszystkie warianty mają ten sam przebieg przez las Rychwalski, wzdłuż istniejącej DK25, gdzie w celu minimalizacji wycinki lasu starano się maksymalnie wykorzystać istniejący korytarz DK 25.

Następnie wariant 3 stanowi dalekie zachodnie obejście m. Zbiersk, Nowy Kiączyn, Stawiszyn, Piątek Mały, coraz bardziej przybliżając się do istniejącej DK25. W końcuna wysokości m. Witoldów przecina istniejącą DK25, omijając m. Kolonia Kokanin stroną wschodnią. Następnie ponownie przechodzi na stronę zachodnią DK 25 omijając m. Kokanin i oddalając się coraz bardziej od istniejącej DK25 na zachód. Wariant 3 na odcinku obwodnicy Kalisza przebiega w największym oddaleniu od miasta Kalisz i jako jedyny wariant znajduje się poza jego granicami administracyjnymi. W istniejący ślad DK25 włącza się na wysokości m. Skalmierzyce. Następnie stanowi północną obwodnicę Biskupic i Czekanowa. Za m. Czekanów wariant 3 włącza się w istniejącą DK25 aż do końca projektowanego odcinka.

Wariant 4:

Wariant 4 powstał z połączenia podstawowych wariantów 1, 2 i 3. Na początkowym odcinku pokrywa się on z wariantem 1, aby za miejscowością Główiew przejść linią prostą w przebieg wariantu 3. Następnie za Piątkiem Małym wariant 4 przechodzi łukiem z wariantu 3 na wariant 2. Po około 7 km kolejnym łukiem wariant 4 wraca na przebieg wariantu 3 na wysokości m.Kokanin/Pawłówek. Ostatni odcinek od m.Biskupice Ołoboczne pokrywa się z wariantem 1.

 

 

5.Obiekty inżynierskie.

W ramach STEŚ przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi głównej nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami poprzecznymi oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą główną w ciągu dróg innej kategorii.

 

6.Węzły drogowe.

W ramach STEŚ przewiduje się budowę węzłów drogowych, we wstępnej lokalizacji:

Węzły drogowe, skrzyżowania dla wariantu 1:

 • Węzeł 1 – km 0+600 wraz z przebudową DG482003P,
 • Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),
 • (Wariant 1B) Węzeł 2 – km 4+600 na przecięciu z DG482035P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 • (Wariant A) Węzeł 2 – km 5+900 na przecięciu z DG486001P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 • Węzeł 3 – km 13+700 na przecięciu z DW443 w mieście Rychwał,
 • Węzeł 4 – km 32+200 na przecięciu z DP4587P i DG674356P w Stawiszynie,
 • Węzeł 5 – km 39+900 na przecięciu z DP4595P,
 • Węzeł 6 – km 46+500 na przecięciu z DW442, zapewniający połączenie z Kaliszem od strony północnej,
 • Węzeł 7 – km 50+000 na przecięciu z DK12 zapewniający połączenie z Kaliszem od strony zachodniej,
 • Węzeł 8 – km 53+400 na włączeniu w istniejącą DK25, zapewniający połączenie z Kaliszem od strony południowej,
 • Węzeł 9 – km 60+300 istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),
 • Węzeł 10 – km 62+800 na przecięciu z DP5301P i DP5309P,
 • (Wariant 1A) Rondo – km 66+150 w Czekanowie.

Węzły drogowe, skrzyżowania dla wariantu 2:

 • Węzeł 1 – km 0+600 z przełożeniem DG482003P,
 • Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),
 • (Wariant 2B) Węzeł 2 – km 4+600 na przecięciu z DG482035P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 • (Wariant 2A) Węzeł 2 – km 6+100 na przecięciu z DG482030P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 • Węzeł 3 – km 13+200 na przecięciu z DW443 w mieście Rychwał,
 • Węzeł 4 – km 31+000 na przecięciu z DP4585P w Stawiszynie,
 • Węzeł 5 – km 45+900 na przecięciu z DW442, obsługujący Kalisz od strony północnej,
 • Węzeł 6 – km 49+600 na przecięciu z DK12, obsługujący Kalisz od strony zachodniej,
 • Węzeł 7 – km 53+000 na włączeniu w istniejącą DK25, obsługujący Kalisz od strony południowej,
 • Węzeł 8 – km 59+900 istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),
 • (Wariant 2A) Węzeł 9 – km 62+400 na przecięciu z DP5301P i DP5309P,
 • (Wariant 2B) Węzeł 9 – km 63+000 zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 • Węzeł 10 – km 67+300 w Czekanowie (niepełna możliwość wyboru relacji).

 

Węzły drogowe, skrzyżowania dla wariantu 3:

 • Węzeł 1 – km 0+600 z przełożeniem DG482003P,
 • Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),
 • Węzeł 2 – km 11+000 na przecięciu z istniejącą DK25 w mieście Rychwał,
 • Węzeł 3 – km 32+400 na przecięciu z DP4587P i DP4342P w Stawiszynie,
 • (Wariant 3A) Węzeł 4 – km 44+000 na przecięciu z istniejącą DK25, obsługujący Kalisz od strony północnej,
 • (Wariant 3B) Węzeł 4 – km 44+400 zapewniający połączenie z istniejącą DK25, obsługujący Kalisz od strony północnej,
 • Węzeł 5 – km 51+000 na przecięciu z DK12, obsługujący Kalisz od strony zachodniej,
 • (Wariant 3B) Węzeł 6 – km 59+800 węzeł na DK25 w Skalmierzycach,
 • (Wariant 3A) Węzeł 6 – km 60+500 istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),
 • (Wariant 3A) Węzeł 7 – km 63+000 na przecięciu z DP5301P i DP5309P,
 • (Wariant 3B) Węzeł 7 – km 63+500 zapewniający połączenie z istniejącą DK25
 • Węzeł 8 – km 67+700 w Czekanowie (niepełna możliwość wyboru relacji).

Węzły drogowe, skrzyżowania dla wariantu 4:

• Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),

• Węzeł 2 (wariant B) – km 4+600 na przecięciu z DG482035P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,

• Węzeł 2 (wariant A) – km 5+900 na przecięciu z DG486001P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,

• Węzeł 3– km 11+300 na przecięciu z istniejącą DK25 w mieście Rychwał,

• Węzeł 4– km 32+700 na przecięciu z DP4587P i DP4342P w Stawiszynie,

• Węzeł 5– km 46+600 na przecięciu z DW442, obsługujący Kalisz od strony północnej,

• Węzeł 6– km 50+800 na przecięciu z DK12, obsługujący Kalisz od strony zachodniej,

• Węzeł 7 (wariant B) – km 59+600 węzeł na DK25 w Skalmierzycach,

• Węzeł 7 (wariant A) – km 60+300 istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),

• Węzeł 8– km 62+800 na przecięciu z DP5301P i DP5309P,

• Rondo (wariant A) – km 66+100 w Czekanowie.

 

III. Ochrona środowiska

W ramach STEŚ przewiduje się budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, zgodnie z opracowywanym aktualnie Raportem Oddziaływania na Środowisko.