Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2018


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przygotowania oraz organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy.

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zadań zarządzania kryzysowego, zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2018 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie prac legislacyjnych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia Zespołu do wdrożenia Krajowego Systemu Poboru Opłat. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie katalogu robót budowlanych i zamówień finansowych ze środków na utrzymanie sieci dróg, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzena

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie kontroli przestrzegania warunków umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz dzierżawy miejsc obsługi podróżnych II lub III. Tekst zarządzenia, załącznik 

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zniesienia stałego Komitetu Standaryzacyjnego dp spraw dokumentów wzorcowych wykorzystywanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zniesienia zespołu do określenia zadań, w zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz wykonywania innych zadań zarządcy drogi, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie pionu ochrony w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi GDDKiA w Warszawie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa - wschodnia granica Państwa (bez obwodnicy Mińska Mazowieckiego). Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji Punktu Informacji Drogowej oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej oraz Regulaminu Czytelni Kancelarii Tajnej Międzynarodowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia , załącznik

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie polityki ochrony danych osobowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie wzorów wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie stosowania Ogólnych Specyfikacji Technicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie docelowych siedzib obwodów drogowych i magazynów soli dla sieci dróg krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie realizacji, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych, współfinansowanych z funduszy UE, wyłączonych spod stosowania przepisów "Prawa zamówień publicznych". Tekst zarządzenia, załączniki 1-8

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie Zespołu do spraw wdrożenia jednolitego modelu zarządzania utrzymaniem dróg krajowych, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie docelowych siedzib obwodów drogowych i magazynów soli dla sieci dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2018 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 października 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia załącznikami

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 listopada października 2018 r. zmieniające zarządzenie Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Treść zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie blankietów korespondencyjnych stosowanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem