Remonty dróg krajowych - 2008


Informacja o wykonaniu „odnów” dróg w 2008 roku

W 2008 roku:
• wyremontowano lub przebudowano 600,3 km dróg;

• prace prowadzono na 161 odcinkach, przy czym:
 dokończono 39 zadań rozpoczętych w 2007 roku;
 90 odcinków rozpoczęto i zakończono w 2008 roku ;
 27 zadań zostało rozpoczętych, zostaną zakończone w 2009 roku;
 kontynuowano realizację 5 zadań rozpoczętych w 2007 roku; zadania te zostaną zakończone w 2009 roku;

• prace prowadzono na całej szerokości pasa drogowego; w wyniku tych prac:
 wzmocniono 319,5 km dróg (co stanowi 53,2% dróg „odnawianych” w 2008 roku);
 poddano renowacji 532,2 km rowów odwadniających;
 przebudowano lub wybudowano 149,4 km ciągów pieszych;
 poszerzono 179,4 km dróg;
 odnowiono lub wykonano 420 przepustów;
 odnowiono 34 obiekty inżynierskie o łącznej długości 516 m;
 poprawiono warunki ruchu na 475 skrzyżowaniach;
 w 188 miejscowościach poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego, warunki ruchu, przy czym w 90 miejscowościach zastosowano elementy uspokojenia ruchu;

• wartość robót wykonanych w 2008 roku wyniosła 1 355 619,1 tys. zł,
• Na 2008 rok planowano wykonanie „odnów” na 569 km dróg za 1 241 950,0 tys.zł.
Plan został wykonany w 105%.
• wyremontowano lub przebudowano 600,3 km dróg;

 

m.o.jpg