Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10


GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.01.00-00-0008/16-00

Data podpisania UoD: 17.03.2017

Data podpisania Aneksu nr 1 UoD: 21.12.2018

Data podpisania Aneksu nr 2 do UoD: 04.05.2020

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2020

Całkowita wartość projektu: 598 150 650,32 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 264 868 429,07 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 o długości 17,825 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T i przebiega przez obszar województwa zachodniopomorskiego. Na całym odcinku obwodnicy Wałcza przewidziano przekrój drogowy dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym i szerokim pasem dzielącym. Zaprojektowane, w ramach inwestycji, węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

 

Celami Projektu są:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
  • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego jak również poza granice państwa.