Zaproszenie do odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu w GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych, kierunków technicznych (w szczególności o specjalności z zakresu budownictwa, dróg, mostów, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, geodezji inżynieryjno-drogowej) do zdobywania praktycznej wiedzy oraz umiejętności w GDDKiA w formie: 1. Praktyk studenckich/szkolnych w oparciu o umowę zawieraną przez GDDKiA z uczelnią/szkołą, w wymiarze godzin wymaganych przez uczelnię/szkołę (forma bezpłatna), przy czym pracodawca nie pokrywa kosztów badań wstępnych.  
 2. Stażu organizowanego przez urząd pracy – w oparciu o umowę zawieraną z urzędem pracy,
  na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zm.) na okres nie krótszy niż 3 miesiące, stażysta otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy, przy czym pracodawca nie pokrywa kosztów badań wstępnych.
 3. Wolontariatu – na podstawie umowy o świadczenie usług wolontarystycznych zawieranej bezpośrednio z wolontariuszem na okres nie krótszy niż 31 dni (forma bezpłatna), przy czym pracodawca nie pokrywa kosztów badań wstępnych. 

   

  Uprzejmie prosimy o wskazanie w liście motywacyjnym:

 • formy pracy (praktyka, staż, wolontariat),
 • komórki organizacyjnej do której skierowana jest aplikacja (informacje na temat struktury organizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Oddziału GDDKiA
  w Olsztynie,
 • preferowanego terminu odbycia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy składać na adres:

  GDDKiA O/OLSZTYN

  Al. Warszawska 89

  10-083 Olsztyn

  lub do

  Kancelarii Oddziału GDDKiA w Olsztynie, pokój nr 15 (parter) w godz.: 7:30-15:30.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 521-28-29.