Oś Priorytetowa X: Pomoc techniczna POIiŚ 2014-2020 - Fundusz Spójności


GDDKiA

Cele Osi priorytetowej X Pomoc techniczna to:

  • utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału instytucji realizujących Program oraz instytucji mających znaczący wpływ na wdrażanie Programu, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu;
  • zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu;
  • wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, ze szczególnym uwzględnieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz instytucji mających znaczący wpływ na potencjał beneficjentów Programu;
  • skuteczna i efektywna informacja oraz promocja Programu.

 

W ramach PT POIiŚ 2014-2020 GDDKiA realizuje dwu- lub trzyletnie projekty.

Celem projektów jest wzmocnienie potencjału administracyjnego GDDKiA jako największego Beneficjenta realizującego projekty drogowe współfinansowane przez EFRR, FS oraz Instrument „Łącząc Europę” (CEF). Niezbędnym jest posiadania przez Beneficjenta wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia eksperckiego oraz posiadanie należytego zaplecza administracyjno-technicznego.

 

Dlatego też w ramach projektów pomocy technicznej POIiŚ przewiduje się finansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników GDDKiA realizujących zadania związane z ww. projektami, na podnoszenie kwalifikacji pracowników, kosztów zewnętrznego wsparcia eksperckiego i prawnego oraz wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych i administracyjnych oraz innych wydatków zgodnych z „Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”.

 

Planowane działania są zgodne z POIiŚ 2014 - 2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 i będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020.                    

 

Wartość projektu realizowanego w latach 2014-2016 wynosiła - po aneksowaniu umowy w dn. 31.01.2017 r. – ogółem 111 012 500,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosiło 94 360 625,00 zł.

 

Wartość poprzedniego projektu, realizowanego w latach 2017-2018, wynosiła - po aneksowaniu umowy w dn. 13.06.2019 r. - ogółem 157 516 622,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosiło 133 871 183,94 zł.

 

Wartość obecnego projektu, realizowanego w latach 2019-2020, wynosi - po aneksowaniu umowy w dn. 02.11.2020 r. - ogółem 175 703 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 149 347 550,00 zł.