Informujemy, że w GDDKiA postępowania o udzielenie zamówień publicznych:


  • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
  • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.gddkia.gov.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed dniem 18 października 2018r. i pozostające w toku dostępne będą w dotychczasowej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w GDDKiA, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. unijnych postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja na platformie zakupowej umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://gddkia.eb2b.com.pl/contractor-registration.html


Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018r.:

  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy zatem, iż:


  • dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa powyżej, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
  • szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ
Zamówienia publiczne w naszym Oddziale realizuje Wydział Zamówień Publicznych.

Kontakt:
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
inż. Iwona Bujak
tel. (089) 521 28 81, iwbujak@gddkia.gov.pl
fax. (089) 527-23-07

Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Krawczyk
tel. (089) 521 28 08, akrawczyk@gddkia.gov.pl