Informacje ogólne


GDDKiA

Laboratorium Drogowe w Olsztynie to jednostka organizacyjna olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, funkcjonująca jako Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe. Jednostka jest elementem wewnętrznego systemu kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg. Klientem jest nadzór inwestorski lub komórki organizacyjne GDDKiA. Laboratorium może świadczyć usługi także na inwestycjach drogowych prowadzonych przez inne jednostki na podstawie indywidualnego porozumienia.

 

GDDKiAOd 2012 roku w Laboratorium funkcjonuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskaniem na początku 2014 roku certyfikatu akredytacji o numerze AB 1483 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium jest również członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018 określa wymagania dotyczące właściwego zarządzania jak i kompetencji technicznych dotyczących rodzajów badań wykonywanych przez Laboratorium (warunków lokalowych i środowiskowych, metod badania oraz ich walidacji, wyposażenia laboratorium, odniesienia pomiarów do wzorców jednostek miary, pobierania próbek czy postępowania z obiektami do badań). Norma ISO 17025 oparta jest na systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001. Oznacza to, że Laboratorium posiadając certyfikat zgodności z wymaganiami ISO 17025, funkcjonuje w systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001.  Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego Systemu Zarządzania Laboratorium stanowi gwarancję jakości wykonywanych badań.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji PCA

 

Badania prowadzone przez Laboratorium realizowane są poprzez wyspecjalizowane Zespoły:

 

  • Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

 

GDDKiAZespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych zajmuje się oceną przydatności mieszanek mineralno-asfaltowych  (MMA) do celów drogowych. Kontrolą objęta jest poprawność przygotowania badania typu MMA (merytorycznie oraz praktycznie poprzez wykonanie zarobów laboratoryjnych), właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych przed wbudowaniem oraz analiza zagęszczonych warstw nawierzchni bitumicznych. Zespół ocenia także jakość mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) i lepiszczy asfaltowych oraz wykonuje analizy chemiczne materiałów drogowych.

 

 

  • Betonu i Materiałów Wiążących

 

GDDKiAZespół Betonu i Materiałów Wiążących zajmuje się badaniem betonów cementowych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 oraz PN-88/B-06250. Do zadań zespołu należą również badania prefabrykatów betonowych i kamiennych, spoiw oraz mieszanek związanych hydraulicznie. W ramach badań polowych prowadzona jest kontrola mieszanki betonowej na budowie, jak również odwierty betonu w konstrukcjach i badania nieniszczące betonu.

   

 

 

  • Diagnostyki Nawierzchni

 

GDDKiADo zadań Zespołu Diagnostyki Nawierzchni należy kontrola istniejącej sieci dróg krajowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Badania obejmują pomiary m.in. wskaźnika szorstkości nawierzchni, nośności aparatem FWD, grubości nawierzchni mineralno - asfaltowej za pomocą georadaru, równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym RSP. Oceniane jest także oznakowanie pionowe i poziome pod kątem współczynnika odblasku, luminancji i chromatyczności.

 

  

  • Gruntów i Geotechniki

 

GDDKiAZespół Gruntów i Geotechniki zajmuje się badaniem gruntów podłoża, materiałów do budowy nasypów, wymiany gruntów oraz podłoża ulepszonego. W obszarze działalności Zespołu istotną część pracy stanowią ponadto badania polowe obejmujące m.in. wiercenia geotechniczne, badania nośności i zagęszczenia podłoża oraz badania podłoża gruntowego metodą georadarową. Zespół weryfikuje poprawność wykonywania robót geologicznych na etapie projektowania, prowadzi kontrole podczas realizacji inwestycji oraz dokonuje ocen warunków gruntowo-wodnych dla dróg istniejących. 

  

 

  • Kruszyw

 

GDDKiAZadaniem Zespołu Kruszyw są szeroko pojęte badania właściwości kruszyw używanych jako materiał do mieszanek mineralno-asfaltowych, do produkcji betonu oraz do mieszanek związanych i niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy lub bezpośrednio do górnych warstw nawierzchni. Wykonywane są również badania soli oraz mieszanek piaskowo-solnych stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg.

 

 

 

Historia Laboratorium Drogowego w Olsztynie