Udostępnianie informacji publicznej

GDDKiA Oddział w Olsztynie udostępnia informacje, dane i dokumenty o sprawach publicznych, należące do właściwości GDDKiA Oddział w Olsztynie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

 

GDDKiA Oddział w Olsztynie udostępnia informacje publiczne w drodze:

  • ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • udostępniania na wniosek, w sytuacji gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  • ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku jeżeli informacja publiczna może   być niezwłocznie udostępniona.