Uzgodnienie i zajęcie pasa drogowego


Informacje ogólne

 

Postawy prawne:

  

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 ),

 

2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2011 r poz. 886),

 

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

 

4.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),

 

5.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267),

 

6.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.),

 

7.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

 

8.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735),

 

9.   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r.  poz. 1137 z późniejszymi zmianami/

 

10.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

 

11.  Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

Rozpatrzenie sprawy:

 

Odpowiedź następuje w formie pisma lub decyzji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji nie służy odwołanie, lecz strona niezadowolona z decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3. k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Od postanowienia nie służy zażalenie, jednakże strona niezadowolona z postanowienia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, na podstawie art.144 k.p.a. w związku z przepisami art.127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.