21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców – dwa kolejne ogłoszenia w prasie

Od 13 grudnia 2013r., przez 21 dni, Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace w ramach budowy autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/warszawskiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C km 411+465,80 do 431+500 nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę:– konsorcjum firm:

1. China Overseas Engineering Group Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie,

2. Shanghai Construction (Group) General Co. z siedzibą w Szanghaju,

3. China Railway Tunnel Group Co., Ltd z siedzibą w Luoyuang,

4. DECOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

 

oraz konsorcjum firm:

1. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej, Warszawa,

2. Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., Cieszyn,

3. Bögl a Krýsl, k.s., Pod Špitálem Praha-Zbraslav,

 

mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Ustawie z dnia 28.06.2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców (mikro, małych bądź średnich), wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. z 03.08.2012 poz.891), na adres:

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

 

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest Przemysław Krendzelak oraz Marzena Piasecka, tel. 022 209 24 49 lub 022 209 25 00

 

Dla przypomnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 28.06.2012r., kompletne dokumenty powinny zawierać:

1. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż należności wymienione w dokumentach wymienionych w pkt 2-6 wynikają ze zrealizowanych i odebranych dostaw/usług związanych z realizacją zamówienia publicznego budowa autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/warszawskiego w km 411+465,80 do Węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C km 411+465,80 do 431+500) oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę/ nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę, złożone osobiście w GDDKiA/wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów[1] złożonych pod oświadczeniem[2], albo złożonych w obecności pracownika Oddziału GDDKiA

 

2. oryginał lub notarialnie poświadczony dokument zawierający pisemne oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności przez Wykonawcę; albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kopie:

 

a. doręczonego Wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie,

b. pozwu wniesionego przeciwko Wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, c. umowy zawartej z Wykonawcą;

 

3. oryginał/poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie definicji, mikro/mini/średniego przedsiębiorcy[3] tj. PIT lub CIT za dwa ostatnie lata oraz zaświadczenie z ZUS o ilości zatrudnionych osób w dwóch ostatnich latach ( w każdym miesiącu lub średniorocznie)

 

4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur potwierdzających istnienie należności wobec Wykonawcy;

 

5. odpis/notarialnie poświadczone nieprawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) zasądzającego na moją rzecz należność od wykonawcy[4]

albo

odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez Wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

 

6. oryginał oświadczenia, że prace na rzecz wykonawcy wykonywał samodzielnie/ oryginał oświadczenia, że nie zalega wobec swoich podusługodawców i poddostawców z zapłatą należnego im wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace/ oryginał oświadczenia, że zaliczka, o której mowa w pkt 16 Procedury została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów wobec przedsiębiorcy z informacją, iż zaliczka zaspokoiła w całości roszczenia dalszych usługodawców i dostawców lub została w całości przekazana na ich proporcjonalne zaspokojenie[5]. Oświadczenie powinno zawierać poświadczenie notarialne podpisu lub podpis powinien być złożony w obecności pracownika oddziału GDDKiA 7. numer rachunku bankowego, na który należności określone w ustawie powinna zostać wpłacona.