Postępowanie konkursowe na "Dzierżawę wydzielonych powierzchni Miejsc Obsługi Podróżnych kat.I zlokalizowanych w ciągu autostrady A4

Postępowanie konkursowe na "Dzierżawę wydzielonych powierzchni Miejsc Obsługi Podróżnych kat.I zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 w celu częściowego zagospodarowania pod obiekt małej gastronomii oraz utrzymania czystości i porządku na terenie wydzierżawionym MOP i "Bagno", MOP I "Mokrzyska"