Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2013


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generlanej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zasad ustanawiania prędkości dopuszczalnych na drogach krajowych, dla których zarządzających ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia załącznik nr 1, załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4, na odcinku Szarów-Korczowa, w celu budowy i eksploatacji MOP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia stanowisk, funkcji oraz czynności zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji. Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 marca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz powołania Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu planowanej A18, na odcinku Olszyna-Golnice, stanowiącej MOP kategorii III "Trzebiel". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa w GDDKiA oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie blankietów korespondencyjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 czerwca 2013 roku uchylające zarządzenie w sprawie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji przeglądów drogowych obiektów inżynierskich w Oddziałach GDDKiA w Olsztynie, Poznaniu i Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,  załącznik

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik nr 1 , załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrad A1, A2, A4 oraz A18 w celu budowy i eksploatacji MOP. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lipca 2013 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w zakresie budowy autostrady A1 Toruń - Stryków, odc. od węzła Stryków do węzła Czerniewice w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie służbowych kart płatniczych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10, załącznik 11

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z informacjami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 września 2013 roku w sprawie przygotowania i udziału GDDKiA w ćwiczeniu działowym pod kryptonimem TRANSPORT 2013. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 października 2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 października 2013 w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 października 2013 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Centrali Generalnej Dyrekcji Dró Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 października 2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2013 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2013 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Tekst zarządzenia, Katalog cz.1, Katalog cz.2, Katalog cz.3

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku używanego na podstawie umowy. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Kielcach i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku używanego na podstawie umowy. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki 1-11

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie katalogu robót i usług finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajwoych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSb w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia