Błąd wykonawcy przyczyną obniżenia jezdni na Południowej Obwodnicy Gdańska
W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji zamieszczonej w „Pulsie Biznesu” oświadczamy, że zarzuty dotyczące budowy Południowej Obwodnicy Gdańska nie znajdują potwierdzenia w faktach. Przyczyną obniżenia niwelety na odcinku ok. 20 metrów drogi ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska był błąd wykonawcy – Bilfingera Bergera Budownictwo SA (jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie internetowej – obniżenie niwelety było związane z niedostatecznym zagęszczeniem nasypu w miejscu zdemontowanego stanowiska do nasuwania estakady). To zostało potwierdzone w wyniku szczegółowych, specjalistycznych badań, które dodatkowo wskazały na ukrywanie przez wykonawcę zjawiska osiadania tego krótkiego odcinka w trakcie realizowanych prac. Nie miało to żadnego związku z opracowanym przez Transprojekt Gdański projektem trasy.

Dokumentacja projektu drogi ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska jest poprawna merytorycznie, co zostało potwierdzone przez wewnętrzne kontrole.

 

Dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu w sierpniu 2008 r. i ostatecznie przyjęta przez Oddział w dniu 03.04.2009 r. Prawidłowość i kompletność dokumentacji została potwierdzona również zatwierdzeniem przez Wojewodę Pomorskiego Projektu Budowlanego i wydaniem decyzji Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w dniu 15.09.2009 r. Ponadto prawidłowość przeprowadzonego postępowania przetargowego była przedmiotem kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych - obie nie wykazały uchybień.

 

Ze względu na trudne warunki gruntowe wszelkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża przy budowie Południowej Obwodnicy Gdańska zostało powierzone przez GDDKiA nadzorowi naukowemu specjalistów z Politechniki Gdańskiej z katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska: prof. dr. hab. Adama Bolta i dr. Grzegorza Horodeckiego. Przedstawiciele nadzoru naukowego nie znaleźli podstaw do uznania roszczeń wykonawcy.

 

W trakcie realizacji robót Bilfinger Berger Budownictwo SA nie informował GDDKiA w terminach kontraktowych o zastrzeżeniach co do prawidłowości oraz rzetelności dokumentacji geologicznej.