DK74 obwodnica Frampola - 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców


Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 891), ogłasza o otwarciu 21-dniowego terminu (od 29 sierpnia 2012 r.) na dokonywanie zgłoszeń należności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, przysługujących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę z Konsorcjum Firm:

 

Lider:

HAK CONSTRUCTION Sp. z o.o., 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 108

 

Partner:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce

 

w związku z realizacją zamówienia publicznego na: „Budowę Obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 223+954 początek) do km 4+376,39 (istn. km 228+190)”.

 

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Oddziału GDDKiA w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin (Sekretariat I pokój nr 94). W odniesieniu do zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Oddziału GDDKiA w Lublinie.

 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Monika Gawda, tel. 81 534 92 56 lub Piotr Jońca, tel. 81 744 09 16.

 

Wzór zgłoszenia należności przedsiębiorcy