Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie:

Zgodnie z zasadą przewidzianą przez prawo polskie w zakresie jawności informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie (ustawa z dnia 3 października 2008r. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) poniżej przedstawiono wykaz informacji o środowisku i jego ochronie ( dalej użyto nazwy: informacja o środowisku) znajdujący się w posiadaniu GDDKiA.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ma prawo do informacji o środowisku w granicach określonych ww. ustawą.

Udostępnianiu podlegają informacje wyszczególnione w art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 cytowanej ustawy znajdujące się w posiadaniu Oddziału GDDKiA, na terenie którego znajdują się inwestycje wyszczególnione w wykazie.Poniżej przedstawiono cztery wykazy informacji o środowisku znajdujące się w posiadaniu GDDKiA:

 1. Wykaz Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 2. Wykaz Analiz porealizacyjnych. 
 3. Wykaz Przeglądów ekologicznych.  
 4. Wykaz Monitoringów (w tym ekspertyzy, mapy akustyczne itp.).  

 

Formy udostępniania informacji:

Informacja o środowisku może być udostępniona poprzez:

 1. Przekazanie informacji ustnie,
 2. Wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
 3. Umożliwienie sporządzenia kopii w siedzibie urzędu,
 4. Przesłanie kopii dokumentów lub informacji przez odpowiedni organ - dopuszczalna jest wersja papierowa (za pośrednictwem poczty) a także wersja elektroniczna z wykorzystaniem wskazanych nośników danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Informacja o środowisku jest udostępniania na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące elementy:

 1. Dane wnioskodawcy,
 2. Adres wnioskodawcy,
 3. Zakres wniosku - należy wskazać, o jakie informacje występuje wnioskodawca.

Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukiwać i może być ona udzielona w formie ustnej.

GDDKiA jest podzielona na 16 oddziałów. W związku z dostępnością poszczególnych danych i opracowań w poszczególnych oddziałach, w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie wnioski należy kierować na adres poszczególnych oddziałów wskazanych w tabelach.

Opłaty

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. Przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 2. Informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 1. Informacje należało wyszukać,
 2. Sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 3. Organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1415).

 

Termin realizacji wniosków

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.

 

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

1.a Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o  zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. Nr.0, poz. 1211) 

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415),

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 Nr 133 poz 883 z późn. zm.) 


Odmowa udostępnienia informacji:

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić dostępu do informacji, gdy:

 1. Wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 2. Wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Ponadto art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) określa katalog informacji, które nie podlegają udostępnieniu. Organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli, m.in.:

 1. Udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej,
 2. Informacje dotyczą:
  1. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
  2. spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
  3. danych osobowych dotyczących osób trzecich jeśli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych,
  4. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
  5. dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska,
  6. Informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, jeśli udostępnienie tych informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i został złożony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępnienia.