viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

Przetarg na Krajowy System Poboru Opłat ogłoszony

07-01-2010
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dzisiaj 29 grudnia 2009 roku pierwszy etap przetargu na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym czynności związanych z poborem opłaty elektronicznej. Planowana data wejścia w życie systemu to druga połowa 2011 roku. Obejmie on samochody ciężarowe oraz autobusy, dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych. System nie obejmie aut osobowych oraz motocykli. Otwarcie wniosków w przetargu jest planowane na 2 lutego 2010 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego Poboru Opłat (ESP) wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach o klasie niższej niż autostrady (drogi alternatywne) oraz zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach.

W zakresie dotyczącym Systemu Elektronicznego Poboru Opłat („ESP”) przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań GDDKiA (zamawiającego), które szczegółowo zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Zgodną z wymaganiami eksploatację ESP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z poborem Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
3. Dokonywanie czynności związanych z poborem Opłaty Elektronicznej działając w imieniu i na rzecz GDDKiA (zamawiającego) przez okres od momentu rozpoczęcia poboru Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
4. Wdrożenie ESP na istniejących odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA istniejących odcinkach dróg ekspresowych, powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 1 lipca 2011 r.


W zakresie dotyczącym Manualnego Systemu Poboru Opłat („MSP”) przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań zamawiającego, które szczegółowo zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Zgodną z wymaganiami eksploatację MSP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z poborem opłat na poszczególnych odcinkach autostrad do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
3. Dokonywanie czynności związanych z poborem opłat za przejazd autostradą działając w imieniu i na rzecz GDDKiA (zamawiającego).
4. Rozpoczęcie czynności związanych z poborem opłat na około 100 kilometrach autostrady A2 z zainstalowanym w ramach innego kontraktu manualnym systemem poboru opłat należy rozpocząć, co najmniej w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż od dnia 1 lipca 2011 r. do zakończenia okresu obowiązywania umowy. Pobór manualny
będzie obejmować wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Okres trwania umowy wynosić będzie 96 miesięcy.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa Zamówień Publicznych, a więc warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zarządzanie, wdrażanie polityki Państwa w zakresie strategii poboru opłat, nadzór i kontrola nad działaniami wykonawcy oraz nad przepływami finansowymi pozostają w gestii GDDKiA (zamawiającego).

Kryteria udzielenia zamówienia to: cena – 50 proc. i parametry techniczno-użytkowe – 50 proc. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 2 lutego 2010 r. o godzinie 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2010 r. o godz. 14.