viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy PZP w ramach POIiŚ

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego o tematyce: „Prawo budowlane 2020, a stosowanie specustawy drogowej. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi” dla 195 (+-5) osób w podziale na 6 grup pracowników GDDKiA Oddziału w Warszawie.

18-09-2020

GDDKiA

                                                                                                                            Załącznik nr 3

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03 -808 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia / Kod CPV 1):

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego o tematyce:

„Prawo budowlane 2020, a stosowanie specustawy drogowej. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi” dla 195 (+-5) osób w podziale na 6 grup pracowników GDDKiA Oddziału w Warszawie.

I   grupa - 30 osób

II  grupa – 33 osób (+/- 1 osoba)

III grupa - 33 osób (+/- 1 osoba)

IV grupa – 33 osób (+/- 1osoba)

V  grupa – 33 osób (+/- 1 osoba)

VI grupa - 33 osób (+/- 1 osoba)

Szkolenie planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020.

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail dwozniak@gddkia.gov.pl do dnia  25.09.2020 r.

Osoba prowadząca sprawę:  Dominika Woźniak – Kaliszewska. tel. 22 209 23 74

                                                                                      (imię i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamówienia2):

październik - grudzień 2020 r. (terminy ustalone zostaną z Wykonawcą szkolenia).

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz możliwymi awariami sieci, dostawą prądu tzw. „siłami wyższymi” Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości zrealizowania szkoleń w ustalanych terminach Wykonawca zapewni alternatywne terminy, aby przeszkolić planowaną ilość pracowników.

 

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy:

2 dni, każdy dzień szkolenia realizowany przez 6 godzin zegarowych.

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkolenie realizowane w formule online na platformie Microsoft Teams

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

 

Inne dane3):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w postępowaniu określony został:

 1. w opisie przedmiotu zamówienia,
 2. we wzorze umowy,

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

- kryterium Cena                                        - waga 60% = 60 pkt

- kryterium Doświadczenie Trenera     - waga 40% = 40 pkt

 

 

Kryterium Cena 60%

 

                                             Cena minimalna

            Liczba punktów = --------------------------  x 60%

Cena oferty badanej

 

Zasady przyznawania punktów określone zostały w OPZ.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku.

 

Oświadczamy, że szkolenie finansowane będzie w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2016 r. Nr 54, poz.710 z późn.zm.).

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia wyłączonego spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych bez podania przyczyny.

Warunki Techniczne:

 

 1. Szkolenie online przy pomocy oprogramowania MS Teams.
 2. Połączenie testowe każdorazowo powinno być wykonane 5 dni przed szkoleniem ostatecznym.
 3. Zamawiający udostępni listę adresów a Wykonawca utworzy spotkanie za pomocą aplikacji MS Teams.
 4. Ostateczny link do połączenia (zaproszenie) powinno być wysłane do Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną datą szkolenia.
 5. Wykonawca wskaże przedstawiciela odpowiedzialnego za kwestie techniczne w zakresie objętym umową i zapewni kontakt z tymże przedstawicielem od momentu wykonania testów połączenia do zakończenia ostatniego dnia szkoleniowego w każdej grupie.

 

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami  w terminie do dnia 25 września 2020 r.

 

 

 

                                                                                               ……………………………

                                                                                                                                          (pieczęć i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzory dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne oraz dodatkowe Załączniki 1-3 do OPZ
 4. Wzór umowy z załącznikiem

 

 

1)    Dla zamówień o wartości netto powyżej 50.000,00 PLN należy wskazać także Kod CPV.

2)     Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.

3)   Wskazać należy, w szczególności: warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania ich oceny, jeżeli są stawiane; kryteria oceny ofert, ich opis i przypisane im wagi, sposób dokonywania oceny; a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena; ewentualnie informacje o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i ich minimalne warunki w raz z kryteriami oceny tych ofert; lub o planowanych dodatkowych zamówieniach lub powtórzeniu zamówienia; określenie istotnych warunków umowy zawartej w wyniku postępowania, których zmiany zamawiający przewiduje.

Informacje o ochronie danych osobowych:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO" oraz zarządzenie Nr … Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia …………………2019 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.  

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, ale nie krócej niż przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu w ramach którego współfinansowano wydatki z umowy, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.