viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy PZP w ramach POIiŚ

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychologicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

17-07-2020

 

GDDKiA

                   

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej

 

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Mińska 25, 03-808 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia / Kod CPV 1):

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychologicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z  obowiązującymi przepisami tj. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U z 2016 poz. 2067 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 z późn. zm.).

 

85147000-1

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie należy przesłać:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego;

- Formularze Placówek Medycznych Załączniki nr 2 i nr 3 do Formularza ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy, zawierające następujące wymagania:

a) Wykonawca oraz lekarze przeprowadzający badania z zakresu Medycyny Pracy posiadają, wszystkie niezbędne dokumenty przewidziane przepisami prawa pozwalające na świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia;

b) Wykonawca dysponuje pracownikami i sprzętem niezbędnym do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, które zapewnią bezpieczeństwo osób kierowanych na badania przez Zamawiającego.

- ksero-kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Formularz ofertowy z załącznikami należy przesyłać na adres:

e-mail dwozniak@gddkia.gov.pl ,

oferta przesłana drogą e-mail nie może przekraczać 10 MB

 

Osoba prowadząca sprawę: Dominika Woźniak – Kaliszewska, tel. 22 209 23 74

                                                                                      (imię i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamówienia2): 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji usługi. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji przekazane zostanie w IV kwartale bieżącego roku.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Inne dane 3):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:

  1. w opisie przedmiotu zamówienia,
  2. we wzorze umowy,
  3. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego

 

Oferty, które nie będą zawierały wyceny wszystkich świadczeń/stanowisk zawartych w formularzu cenowym nie będą uwzględnione przy wyborze oferty. Na Formularzu cenowym należy podać cenę łączną zamówienia. Szacunkowe ilości świadczeń mogą ulec zmianie podczas realizacji umowy.

 

Kryteria oceny ofert

1. Cena ( C) 60%

                                      Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

     Liczba punktów =    -------------------------------------------------  x 60pkt

                                               Cena brutto oferty badanej

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

2. Odległość placówki medycznej od siedziby Oddziału GDDKiA w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25. O - 12%

 

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 5 km

12 pkt

od 6 km do 10 km

8 pkt

od 11 km do 14 km

4 pkt

15 km

0 pkt

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

3. Odległość placówki medycznej od siedziby Rejonów Oddziału GDDKiA w Warszawie. OR-28%

 

    Dla każdej z lokalizacji będą przyznawane punkty wg. poniższych zasad:

 

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 25 km

2 pkt

od 26 km do 49 km

1 pkt

50 km

0 pkt

 

          Następnie punkty zostaną zsumowane

 

          1% stanowi 1 pkt.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów (W) w kryteriach od 1 do 3 obliczonych wg wzoru:

 

 

W = C+O+OR

Gdzie

C- Ilość punktów przyznana w kryterium 1

O -Ilość punktów przyznana w kryterium 2

OR- Ilość punktów przyznana w kryterium 3

 

Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia               31.07.2020 r.