viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Przejazdy nienormatywne, czyli duże gabaryty na drogach krajowych

25-11-2019

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu przy nacisku na oś zostanie przekroczona, a przewożony ładunek spowoduje przekroczenie gabarytów pojazdu wówczas trzeba uzyskać specjalne zezwolenie na przejazd. Jest to zezwolenie na przejazd nienormatywny.

 • Przejazdy nienormatywne - co to jest?
 • Potrzebne zezwolenie na przejazd. Ale jaka to kategoria? Wyjaśniamy.
 • Duże gabaryty w liczbach - prezentujemy statystyki wydanych zezwoleń

Prawo i teoria

Wszystkie dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030320262 

 

W przypadku pojazdu, którego wyżej wymienione wymiary są przekroczone, mamy do czynienia z pojazdem nienormatywnym. Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

 

Podstawowe dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdu, które nie mogą być przekroczone to:

 • długość pojazdu, w przypadku:
  • pojazdu członowego (ciągnik z naczepą) - 16,50 m,
  • zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m,
 • szerokość - 2,55 m,
 • wysokość - 4,00 m,
 • masa całkowita pojazdu w przypadku zespołu pojazdów - 40 t,
 • nacisk pojedynczej osi napędowej - 11,5 t.

 

Do przejazdu potrzebne zezwolenie

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

 

Kategorie wydawanych zezwoleń

Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego. Zezwolenia kategorii IV-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydaje zezwolenia w zakresie kategorii IV-VII. 

 

Koszty, procedury, terminy

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez zainteresowany podmiot. Do wniosku składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zobacz tabelę kategorii i opłat .

 

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu.

Zezwolenie kategorii VII jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii od I do VI. Trzeba pamiętać, że dopuszczenie do przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych ma charakter indywidualny i wyjątkowy.

Organ wydający zezwolenie kategorii VII musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, po których będzie się odbywał przejazd.

 

Ładunek, zezwolenie i opłata są, teraz wytyczamy trasę i sprawdzamy warunki przejazdu

Przy ustalaniu trasy przejazdu dla pojazdu nienormatywnego bierze się pod uwagę stan techniczny dróg i mostów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji niosącej drogowego obiektu inżynierskiego.

Istotne są również aktualnie panujące warunki na drodze. Często roboty drogowe lub inne utrudnienia występujące na drodze mogą uniemożliwić przejazd. Ewentualne ograniczenia na drogach wpływają na wydłużenie trasy przejazdu i wymuszają wytyczenie objazdów.

 

Zarządy dróg są w posiadaniu wszystkich istotnych informacji dotyczących parametrów technicznych dróg, ulic, obiektów mostowych i ograniczeń występujących na drogach. Na podstawie ich opinii oddział terenowy określa trasę i warunki przejazdu po swoim terenie i przekazuje całość do wydającego zezwolenie. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z uzgodnieniami trasy, organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając w zezwoleniu warunki przejazdu podane przez uzgadniających.

 

Garść statystyk - ilość wydanych zezwoleń i wpływy

Poniżej prezentujemy ilość wydanych zezwoleń przez GDDKiA w ciągu ostatnich pięciu lat oraz wpływy z tytułu uiszczonych opłat:

Kategoria

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

IV

414

427

409

401

364

V

2 420

2 593

2 469

2 727

2 663

VI

983

1 137

1 317

1 464

1 646

VII

8 169

9 341

6 913

7 312

7 080

Razem wydano

 

11 986

 

13 498

 

11 108

 

11 904

 

11 753

Wpływy z tytułu uiszczonych opłat (zł)

 

15 193 910,00

 

18 197 710,00

 

14 550 440,00

 

15 701 210,00

 

16 198 490,00

 

Rozpatrzone wnioski

 

13 762

 

15 589

 

13 544

 

15 294

 

15 880

 

Nowoczesne drogi i rozwój technologii sprzyjają przejazdom nienormatywnym

Transporty nienormatywne nie są czymś wyjątkowym i niespotykanym. Rozwój inwestycji i nowoczesnych technologii w Polsce powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na przewozy pojazdów nienormatywnych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby wydawanych zezwoleń.

 

Coraz częściej pojawiają się transporty o szerokości w granicach do 7 m. Przykładem mogą być przewożone elementy GDDKiA konstrukcji stadionów (6,10 m), tarcze wiertnicze do drążenia tunelu przy budowie metra (6,50 m), przewozy filtrów, kotłów, konstrukcji stalowych, zbiorników, itp. Realizacja tego typu transportów wymaga wykonania wielu czynności tuż przed przejazdem oraz w trakcie przejazdu, w celu przystosowywania trasy dla potrzeb przejazdu, m.in. takich jak demontaż oznakowania i urządzeń w pasie drogowym.

 

Nadane Europie kierunki zrównoważonego rozwoju promują korzystanie z alternatywnych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii poprzez sprowadzanie i instalowanie w kraju elektrowni wiatrowych. Wiążą się z tym częste przewozy elementów do budowy elektrowni energii odnawialnej (farmy wież wiatrowych). Są to transporty o bardzo dużych parametrach gdzie długość dochodzi do 50-70 m, szerokość do 6 m, wysokość do 4,50 m, masa całkowita nawet do 150 ton.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne