viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

GDDKiA podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zjazdu z DK51

30-10-2019

Odnosząc się do polemiki Gminy Dywity ze stanowiskiem GDDKiA ws. zamknięcia zjazdu z DK51 oraz odmowy włączenia drogi gminnej 1KDL do drogi krajowej nr 51 informujemy, że podtrzymujemy wszystkie zawarte w nim stwierdzenia. Poniżej szczegółowo odnosimy do przedstawionych przez Gminę Dywity zarzutów.

1. Zdajemy sobie sprawę z  tego, że praktycznie o całym przebiegu drogi krajowej nr 51 przez Dywity i okolice możemy mówić, że to miejsce trudne i niebezpieczne. Gęsta zabudowa, liczne skrzyżowania i zjazdy oraz nakładający się na to duży ruch nie wpływają korzystnie na bezpieczeństwo na drodze. Dokładanie do tego kolejnego skrzyżowania lub zjazdu tylko pogarsza ten stan. Stąd decyzja odmawiająca włączenia drogi gminnej 1KDL do drogi krajowej nr 51 oraz likwidacji zjazdu. Naczelną zasadą, jaką kieruje się zarządca drogi, jest zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przejawiająca się w ciążącym na tym organie obowiązku zapewnienia ww. bezpieczeństwa. Zarządca drogi nie może tylko biernie czekać na wystąpienie kolizji drogowych, ale powinien działać w znacznej mierze prewencyjnie.

 

2. W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rzeczywiście nie ma mowy o spornym zjeździe, ponieważ droga krajowa nr 51 nie jest objęta granicami opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Co więcej, nie ma także mowy o podłączeniu osiedla i strefy przedsiębiorczości do drogi krajowej nr 51 za pośrednictwem tego zjazdu, czy jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia tego terenu z drogą krajową nr 51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie uwzględnia tego zjazdu w rozwiązaniach komunikacyjnych przyjętych dla tego terenu. W jego miejscu według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez gminę, przewidziany jest pas zieleni izolacyjnej, a skomunikowanie terenu osiedla i strefy przedsiębiorczości z drogą krajową nr 51 ma odbywać się poprzez drogi wewnętrzne i drogę gminną połączone z drogą powiatową nr 1430N (ul. Spółdzielcza).

 

3. Przepisy prawne nie przewidują wydania decyzji administracyjnej na likwidację zjazdu. Dokonane przez Oddział w Olsztynie GDDKiA zlikwidowanie zjazdu z drogi krajowej nr 51 należy zaliczyć do czynności materialno-technicznej, której cechą charakterystyczną jest wywołanie określonych skutków prawnych drogą działań faktycznych. Czynność taka kształtuje nowe stosunki prawne przez fakty, a nie przez tworzenie norm porządku prawnego. W sytuacji użytkowania istniejącego zjazdu mimo negatywnego stanowiska zarządcy drogi krajowej,  zarządca ten podjął czynności zmierzające do zlikwidowania niezgodnego z prawem stanu faktycznego trwającego od początku procesu inwestycyjno-budowlanego na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

4. Ustalenia ze spotkania na sesji Rady Gminy w dniu 6 listopada 2016 r. dotyczyły wstrzymania przez GDDKiA likwidacji zjazdu do czasu wybudowania przez Gminę drogi gminnej, jako alternatywnego rozwiązania wobec likwidowanego zjazdu.  Potwierdzają to wielokrotne prośby Gminy o przesunięcie terminu zamknięcia zjazdu ze względu na problemy związane z budową drogi gminnej. Brak drogi gminnej, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do realizacji jako zadanie własne Gminy, zmuszał mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z nieuzgodnionego zjazdu, o parametrach niedostosowanych do jego funkcji.

 

5. Należy przypomnieć, iż zarówno osiedle mieszkaniowe jak i obiekty w strefie przedsiębiorczości powstały na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego  projekt budowlany dla inwestycji projektowanej na nieruchomości winien być zgody z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wynika z tego, że osiedle mieszkaniowe oraz obiekty w strefie przedsiębiorczości w swoich projektach budowlanych wskazywały dostęp do drogi publicznej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a nie bezpośrednio spornym zjazdem z drogi krajowej nr 51. 

 

6. Olsztyński oddział GDDKiA już od 2007 r. informował właścicieli gruntów przyległych do ww. zjazdu z drogi krajowej nr 51, a od 2009 r. Gminę Dywity, że zjazd ten nie jest przystosowany do planowanych inwestycji, że korzystanie z tego zjazdu będzie stanowić naruszenie przepisów warunków technicznych dla zjazdów - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), a tym samym będzie stwarzać sytuację zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Można więc przyjąć, iż od samego początku planowania inwestycji na tym terenie wiadome było stanowisko Oddziału w Olsztynie GDDKiA, a mimo tego inwestycje powstały z zamiarem korzystania w bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej nr 51.

 

7. Powołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29) uzasadnialiśmy odmowę włączenia nowo wybudowanej drogi gminnej 1KDL do drogi krajowej nr 51. Nie przywoływaliśmy ich w celu uzasadnienia zamknięcia zjazdu.

 

8. GDDKiA nie zawyża w sposób sztuczny klasy drogi krajowej nr 51. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w par. 4 ust. 2 pkt. 1 określa klasę techniczną dróg krajowych jako A, S lub GP. Zzarządzenie Nr 34 z dnia 03.10.2017r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie klasy istniejących dróg krajowych wymienia drogę krajową nr 51 na odcinku od Bezled do Olsztyna jako drogę klasy GP.

 

9. Administracja publiczna służy ludziom, respektując jednocześnie prawo. Nie może mieć miejsce sytuacja, że nagina się lub łamie przepisy, jeśli prawo nie spełnia czyichś oczekiwań. Jeśli tak jest, należy szukać rozwiązań alternatywnych, ale zgodnych z prawem. Tymczasem Gmina Dywity od lat usiłuje wymusić na nas rozwiązania, które są  niezgodne zarówno z ogólnymi przepisami dotyczącymi dróg jak i z własnym, uchwalonym przez siebie, prawem miejscowym. Na to nie może być zgody.