viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy PZP w ramach POIiŚ

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychotechnicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

26-03-2018

                                                                      UNIEWAŻNIENIE

                                                                        OGŁOSZENIE

                                        o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
                    w   ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,  Mińska 25,03-808 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychotechnicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z przepisami: Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U z 2016 poz. 2067), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937) oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2017 r., poz. 60), w szczególności przez:

 

 1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
 2. Wykonanie badań kierowców pod kątem zdolności do prowadzenia pojazdów służbowych (psychotechnika),
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
 4. Ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
 5. Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
 6. W przypadkach obligatoryjnych delegowanie przez Wykonawcę lekarza Medycyny Pracy do zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

CPV: 85147000-1

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie należy przesłać:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego;

- Formularze Placówek Medycznych Załączniki nr 2 i nr 3 do Formularza ofertowego

- ksero kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) wpisu do księgi rejestrowej wojewody lub zezwolenie Izby lekarskiej na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej świadczącej usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz kserokopię zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne przy właściwym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy;

- ksero kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

na adres:

e-mail: dwozniak@gddkia.gov.pl  lub przesłanie na adres: GDDKIA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub osobiście do dnia 13.04.2018 r.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta przesłana drogą e-mail nie może przekraczać 10 MB

 

Osoba prowadząca sprawę:  Dominika Woźniak - Kaliszewska tel. 022 209 23 74

 

Termin realizacji zamówienia:

36 miesiący od rozpoczęcia realizacji. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji przekazane zostanie nie później niż 30.09.2018 r.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

 

Inne dane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:

 1. w opisie przedmiotu zamówienia,
 2. we wzorze umowy,
 3. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego

   

Oferty, które nie będą zawierały wyceny wszystkich świadczeń/stanowisk zawartych w formularzu cenowym nie będą uwzględnione przy wyborze oferty. Na Formularzu cenowym należy podać cenę łączną zamówienia. Szacunkowe ilości świadczeń mogą ulec zmianie podczas realizacji umowy.

 

Kryteria oceny ofert

 1. Cena ( C) 60%

                                      Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

     Liczba punktów =    -------------------------------------------------  x 60pkt

                                               Cena brutto oferty badanej

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

 1. Odległość placówki medycznej od siedziby Oddziału GDDKiA w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25. O - 12%

   

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 5 km

12 pkt

od 6 km do 10 km

8 pkt

od 10 km do 14 km

4 pkt

15 km

0 pkt

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

 1. Odległość placówki medycznej od siedziby Rejonów Oddziału GDDKiA w Warszawie. OR-28%

   

      Dla każdej z lokalizacji będą przyznawane punkty wg. poniższych zasad:

   

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 25 km

                        2 pkt

od 26 km do 49 km

1 pkt

50 km

0 pkt

 

          Następnie punkty zostaną zsumowane

 

          1% stanowi 1 pkt.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów (W) w kryteriach od 1 do 3 obliczonych wg wzoru:

 

W = C+O+OR

Gdzie

C- Ilość punktów przyznana w kryterium 1

O -Ilość punktów przyznana w kryterium 2

OR- Ilość punktów przyznana w kryterium 3

 

Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

 

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 13.04.2018 r.