viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy PZP w ramach POIiŚ

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Oddziału GDDKiA w Warszawie w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach realizowanych przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

27-02-2018

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego[1] dla pracowników Oddziału GDDKiA w Warszawie w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach realizowanych przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020.

 

Formularz ofertowy

- należy złożyć w recepcji GDDKiA Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25,03-808 Warszawa, VII piętro, w godzinach 8.15-16.15 

lub

- przesyłać na adres e-mail amisiewicz@gddkia.gov.pl   do dnia: 07.03.2018 r. do godz. 24.00

 

Osoba prowadząca sprawę:  Agnieszka Misiewicz 22 209 24 80

 

Łączna przewidywana liczba uczestników:

- 55 osób - 52 osoby (+/- 3 osoby) w podziale na trzy grupy

 

Czas trwania  szkolenia:

- 3 dni szkoleniowe: 1 dzień po 8h dla każdej z grup (1h to 45 minut)

 

Termin realizacji zamówienia:

- marzec/kwiecień 2018 r. ostateczny termin zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, że szkolenie dla minimum jednej grupy musi odbyć się w marcu 2018 r.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Inne dane[2]:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- kryterium cena                                           - waga 60%

- kryterium kwalifikacje Wykładowcy/Trenera    - waga 40%

 

Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

 

W kryterium doświadczenie  Wykładowcy/Trenera punkty zostaną przyznane w oparciu o ilość przeprowadzonych przez Wykładowcę/Trenera, w okresie ostatnich 5 lat,  szkoleń z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych ze środków UE – innych niż wskazane w wymaganiach obowiązkowych.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część niniejszego Ogłoszenia.

 

Oświadczamy, że szkolenie finansowane będzie w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pózn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

 

OFERTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU OFERTOWYM.

 

OFERTY NIEKOMPLETNE NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU.

 

 

 

 

[1]Szkolenie zamknięte – szkolenie organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu.

[2]Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena.