viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAPraca w GDDKiA

Praca w GDDKiA

Nabór na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

 

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, oparty na Ustawie z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505) oraz Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymagania formalne.

W ogłoszeniu o naborze wymienia się wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne oraz dodatkowe. Wskazuje się również: zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Pamiętać należy, że:

 • aby przejść do kolejnego etapu naboru, należy spełnić wszystkie wymagania niezbędne,
 • jeśli spełnione są  wymagania dodatkowe, szanse rosną,

Złożenie oferty:

 • starannie przygotowaną ofertę należy złożyć w terminie. Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem,
 • jeśli dokumenty przesyłane są przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

KOLEJNE ETAPY NABORU

 • po upływie terminu na składanie ofert GDDKiA sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne,
 • jeżeli kandydat/kandydatka spełnia  wymagania formalne, przechodzi do kolejnego etapu,
 • GDDKiA określa liczbę etapów naborów. W ramach poszczególnych naborów stosuje różne metody i techniki oceny kandydatów np. pisemne testy wiedzy, sprawdzenie praktyczne znajomości MS Office, praktyczne sprawdzenie znajomości języka obcego, rozmowę kwalifikacyjną,
 • po ostatnim etapie powstaje lista nie więcej niż pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe,
 • o tym, kto zostanie zatrudniony, decyduje Dyrektor Generalny GDDKiA.

Propozycja pracy jest składana kandydatowi, który w naborze na dane stanowisko spełniał wymagania niezbędne  i w najlepszym stopniu wymagania dodatkowe. Zatrudnienie  w służbie cywilnej mogą znaleźć osoby gotowe wykonywać zadania państwa w sposób rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Baza ogłoszeń -> https://nabory.kprm.gov.pl/

Oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA, pod adresem https://gddkia.bip.gov.pl/zatrudnienie/zatrudnienie.html  a także w siedzibie urzędu – w miejscu powszechnie dostępnym.

W GDDKiA funkcjonują także stanowiska poza korpusem służby cywilnej. W przypadku zatrudnienia na stanowiskach poza służbą cywilną (SC)  zasady zatrudnienia są regulowane umowami o pracę. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku Kodeks Pracy. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy poza S.C. w GDDKiA dostępne są w BIP:

https://gddkia.bip.gov.pl/zatrudnienie/zatrudnienie.html

Aplikacje można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub na specjalny adres e-mail podany każdorazowo w ogłoszeniu o pracę.

Praktyki, Staże, Wolontariat.

W naszym urzędzie możliwe jest odbycie bezpłatnych praktyk studenckich organizowanych w ramach:

- umowy zawieranej pomiędzy GDDKiA  a uczelnią,  

- stażu organizowanego w ramach umowy zwieranej pomiędzy GDDKiA  a Urzędem Pracy,

- wolontariatu organizowanego w ramach umowy zwieranej pomiędzy GDDKiA a wolontariuszem.
 

Praktyki organizowane są dla studentów wszystkich lat studiów.

 • praktyki organizowane są zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe).
 • terminy praktyki dostosowywane są do możliwości obu stron a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.
 • warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Wolontariat

 • świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  
 • wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.
 • warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania wolontariatu.

Staże absolwenckie

Staże organizowane w GDDKiA realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

 • urzędy pracy,
 • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, GDDKiA i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy GDDKiA a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.

 

Szczegółowe informacje o praktykach,  wolontariacie i stażach absolwenckich  w GDDKiA można uzyskać pod numerem telefonu 22 375 86 18, 22 375 89 43 oraz adresem mailowym praktyki@gddkia.gov.pl.

Aplikacje zawierające CV oraz List Motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której miałby odbyć się staż/praktyka/wolontariat należy kierować na adres: praktyki@gddkia.gov.pl