viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAReklama lub obiekt budowlany w pasie drogowym

Lokalizacja reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia/opinii/uzgodnienia na lokalizację reklamy/innego obiektu budowlanego w pasie drogowym/poza pasem drogowym

 

 

Definicja reklamy zawarta jest w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jedn. Dz..U. z 2013r. poz.260 ze zm./.

Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

W świetle przepisów w/w ustawy o drogach publicznych wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze są reklamami, a umieszczanie ich w pasie drogowym, może nastąpić wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych (oznakowanych znakami pionowymi D-42, D-43), za zezwoleniem zarządcy drogi.

Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich w błąd. Zarządca drogi nie zezwala na umieszczanie reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.), w pasach rozdzielczych dróg dwujezdniowych oraz w lokalizacji powodującej zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. w obszarze oddziaływania skrzyżowania. Także zgodnie z załącznikiem II do Umowy Europejskiej o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR) sporządzonej w Genewie dnia 15.11.1975r. w brzmieniu obowiązującym od 24 czerwca 1989r. zastępując tekst zamieszczony w Dz. U. Nr 10 z 1985r., poz. 35 określającym warunki, jakim powinny odpowiadać główne drogi ruchu międzynarodowego (pkt.V.3. - wpływ otoczenia na użytkowników dróg), treść załącznika stanowi, że umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych jest zakazane (mapa sieci dróg międzynarodowych w woj. lubelskim).

Celem uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym w tym również reklam wyborczych, inwestor winien wystąpić ze stosownym wnioskiem do zarządcy drogi przedkładając:

1. lokalizację reklamy na mapach zasadniczych w skali 1:500 lub 1:1000,
2. wzór reklamy z wymiarami i kolorystyką,
3. powierzchnię reklamy w [m2] z informacją, czy są jednostronne lub dwustronne, podświetlane lub zmiennej treści,
4. termin umieszczenia reklamy w pasie drogowym (od dnia do dnia),
5. informację o miejscu umieszczenia reklamy,
6. zgodę właściciela obiektów budowlanych usytuowanych w pasie drogowym na umieszczenie na nich reklamy (np. na słupach oświetleniowych, energetycznych itp.).

Za umieszczanie reklam w pasach drogowych pobierane są opłaty, których wysokość określa § 4 ust.2 i ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad /Dz. U. z 2011r. Nr 148, poz. 886/.
Zgodnie z w/w przepisem, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 jej powierzchni:

 

1) reklamy:

a)     o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,

b)    zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;

         2)   reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.

W ustępie 3 cyt. rozporządzenia, dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.


Natomiast za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 -krotności opłaty wyliczonej za zajęcie pasa drogowego (art.40 ust.12 ustawy o drogach publicznych).

Termin płatności opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz kar wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
Natomiast reklamy, stanowiące obiekty budowlane przy drogach krajowych, powinny być usytuowane zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych, w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

1. w terenie zabudowy:
a. autostrady - 30m
b. drogi ekspresowe - 20m
c. drogi krajowe ogólnodostępne - 10m

2. poza terenem zabudowy:
a. autostrady - 50m
b. drogi ekspresowe - 40m
c. drogi krajowe ogólnodostępne - 25m

gdzie przez teren zabudowy należy rozumieć ( §3 ust.2 rozporządzenia MTiGW w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w terenie zabudowy, usytuowanie takich obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż podana powyżej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonania robót budowlanych (nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych).